สิ่งที่ได้
จากการอุปการะ
เมื่อท่านอุปการะเด็กผ่าน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ท่านจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

 ประวัติเด็กพร้อมรูปถ่าย พร้อมจดหมายแนะนำตัวจากเด็ก เพื่อให้ท่านได้รู้จักเด็กในความอุปการะของท่าน

 จดหมายแนะนำตัวเด็ก พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อท่านใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

 รายงานพัฒนาการของเด็กในแต่ละปี มูลนิธิจะส่งรูปถ่ายล่าสุดและรายงานการพัฒนาของเด็กในอุปการะของท่าน เพื่อให้ท่านประจักษ์ถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็ก

 บัตรอวยพรที่เด็กจัดทำขึ้นเอง เพื่อมอบแด่ท่านในโอกาสปีใหม่จะเป็นช่องทางให้เด็กได้เติมแต่งจินตนาการ ของทางด้านงานศิลปะง่ายๆ

 เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับเด็กในอุปการะของท่าน ท่านสามารถ เขียนจดหมายถึงเด็ก เพื่อรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที่ท่านช่วยเหลือ หากท่านต้องการส่งจดหมายและของขวัญให้เด็กหรือต้องการไปเยี่ยมเด็ก โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2747 2600บัตรอวยพร


รายงานพัฒนาการของเด็ก


จดหมายแนะนำตัวเด็ก


ประวัติเด็กพร้อมรูปถ่าย
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn