โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน (นักธุรกิจวัยทีน)

โตไปไม่จนเพราะทำงานเป็น มีรายได้ มีเงินเก็บ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดตั้ง โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน (นักธุรกิจวัยทีน) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 600 คน จาก 5 โรงเรียนนำร่อง (โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ) ได้ฝึกทักษะการทำงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารการเงิน

โครงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในอาชีพที่หลากหลายและให้นักเรียนรวมกลุ่มกันตั้งบริษัทจำลอง นอกจากทักษะการผลิตแล้ว (เช่น การผลิตเบเกอรี่ การผลิตไอศกรีม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ฯลฯ) นักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานเช่น การวางแผนธุรกิจ แผนการผลิต การบัญชี การบริหารงานบุคคล การตลาด ฯลฯ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ออกแบบกระบวนการด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและมีภาคส่วนต่างๆ มาให้การสนับสนุน เช่น คุณณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงค์ เจ้าของร้าน Coffee Beans by DAO เป็นพี่เลี้ยง สอนการทำเบเกอรี่และให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ คุณนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ เจ้าของบริษัท HB Middle Group สอนการทำแผนธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาสอนความรู้ทางการเงิน เป็นต้น

โครงการจะดำเนินการ 18 เดือน นอกจากนักเรียนจะได้เพิ่มสมรรถนะด้านอาชีพและคุณลักษณะของผู้ประกอบการแล้ว ยังจะมีรายได้พิเศษและทำให้ค้นพบว่าตนเองสนใจที่จะทำงานด้านใด เช่น อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นนักบัญชี นักการตลาด ฯลฯ


Facebook Page ของโครงการ

ข่าวความเคลื่อนไหว

ซี.ซี.เอฟ. จับมือ มูลนิธิ ซิตี้ จัดประกวดแผนธุรกิจ ส่งเสริมเยาวชนเป็น ผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ. สร้างอาชีพทางเลือก

21 ธันวาคม 2559 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) จัดการประกวดแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ. จาก 15 ชมรมใน 5 โรงเรียน ผลัดกันนำเสนอผลงานบนเวทีชมรมละ 10 นาที โดยมีคุณครูที่ปรึกษาชมรมคอยนั่งลุ้นอยู่ข้างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน “โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน” เป็นโครงการที่สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้และได้รับการกระตุ้นในการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมีทักษะการบริหารการเงิน การออม ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสมัยใหม่

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จับมือ มูลนิธิซิตี้ และ 5 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน ผลิตผู้ประกอบการน้อย (ชมคลิป)

10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน" กับ 5 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิติมศักดิ์และสักขีพยาน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn