มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ เปิดตัวหนังสือและ E-book ส่งเสริมการออม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ เดินหน้าส่งเสริมการออมในเยาวชน และสร้างผู้ประการตัวน้อย เปิดตัวหนังสือและ E-book 2 ชุด “พี่หนูดีสอนน้อง” และ “น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน” ให้ความรู้เรื่องการออมและทักษะการบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและ Startup company เตรียมจัดพิมพ์หนังสือ 2 หมื่นเล่ม แจกจ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

2 เม.ย. - มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมนำร่อง 5 แห่ง เพื่อปลูกฝังและสร้างทักษะการออมและการบริหารการเงิน ตลอดจนให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เยาวชนใน 5 โรงเรียนนำร่องได้รวมตัวกันจัดบริษัทจำลองเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนและสามารถบริหารจัดการธุรกิจจนสร้างกำไรได้ รวมถึงทำให้เยาวชนมีนิสัยการออมที่ดีขึ้น

นอกจากนี้มูลนิธิซิตี้ ได้จัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBA) เพื่อจัดทำหนังสือในรูปแบบหนังสือ E-book  2 เรื่อง ได้แก่ “น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน” ให้ความรู้ทักษะการเงินและ“พี่หนูดีสอนน้อง” ให้ความรู้ทักษะผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทบทวนความรู้ เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วตลอดจนให้เยาวชน ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเรียนรู้เรื่องดังกล่าวผ่านหนังสือชุดนี้ โดยหาอ่านได้จากเว็ปไซต์ของ CIBA  http://ciba.dpu.ac.th  และเว็ปไซต์ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. http://www.ccfthai.or.th  ขณะเดียวกันเพื่อให้นักเรียนทั่วไป โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดเข้าถึงความรู้ในหนังสือชุดนี้ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่ม รายการละ 10,000 เล่ม รวม 20,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จำนวน 10,000 โรง

สำหรับเนื้อหาในหนังสือทั้ง 2 เล่มนั้น หนังสือ น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน จะเป็นหนังสือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของ 3 ตัวละครหลัก คือเซฟ ซี และแบงค์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการออม ในหนังสือยังให้เทคนิคการใช้เงินและการออมเงินขั้นต้นสำหรับนักเรียนมัธยม เช่น เทคนิคการออมเงิน 10% จากรายได้ หรือเทคนิคกฎ 72 ของไอน์สไตน์ซึ่งเป็นความรู้การลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้น ให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านกองทุนรวม รวมถึงแนะนำแอปพลิเคชันดีๆ ที่สามารถช่วยจดบันทึกรายรับรายจ่ายและวางแผนการใช้เงิน

ส่วนหนังสือพี่หนูดีสอนน้อง จะถ่ายทอดผ่านตัวละคร หนูดี และน้องเก่ง ให้ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการในแง่มุมต่างๆ เริ่มตั้งแต่อธิบายอุปสงค์ อุปทาน ความรู้ในการจัดตั้งบริษัทจำลอง หรือ Startup company เทคนิคในการบริหารธุรกิจ เช่น การกำหนดตำแหน่งหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างตลาดสำหรับธุรกิจใหม่และการเขียน Business Model canvas ซึ่งมีด้วย 9 องค์ประกอบหลัก

ทั้งนี้ จะมีการเปิดหนังสือ และ E-book ทั้ง 2 เล่มนี้ อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันรักการอ่าน ที่อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31  โดยจะมีการเสวนาแนะนำเนื้อหาในหนังสือโดย อาจารย์สุกัญญา สิงห์ตุ้ย และอาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพร บุญช่วย ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. โทรศัพท์ 02 7472600 ต่อ 406 Nattaporn@ccfthai.or.th

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn