230 เยาวชน “ตามรอยพระราชา” ผ่านกิจกรรมอบรมแกนนำยุวชนพอเพียงเป็นเพราะท่าน... เยาวชน 230 คน จึงได้เข้าร่วมอบรม ค่ายแกนนำยุวชนพอเพียงตามรอยพระราชา กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในแต่ละฐานการเรียนรู้ ช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์ราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่าย และสนุกสนานผ่านการลงมือทำจริงในแต่ละฐาน ไม่ว่าจะเป็น การทำภาพดินน้ำมันนูนต่ำเกี่ยวกับพ่อหลวงตามความคิดและจินตนาการของเด็กแต่ละคน และส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านเกมบิงโกตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง

นอกจากนี้ยุวชนยังได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก และเรียนรู้วิถีชีวิตไทยแบบดั่งเดิม ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ยุวชนเข้าใจศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ยุวชนเหล่านี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไปได้

ถึงแม้ว่าพ่อจะจากไปแต่หลักคำสอนของพ่อจะยังคงอยู่ให้พวกเราได้เดินรอยตามได้เสมอCopyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn