แค่…พอเพียง ชีวิตก็เพียงพอ

“การอยู่แบบพอเพียง ใช้ชีวิตตามแนวทางของพ่อหลวง เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจและจะทำตามแนวทางของท่านเสมอมา เพราะผมเกิดมากับการทำเกษตร ทั้งพ่อและแม่ ครอบครัวของผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะการทำเกษตร ผมจะยึดแนวทางการทำเกษตร และจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาบอกต่อกับเพื่อนๆ น้องๆ ต่อไป”  คำพูดของ พร้อมพงษ์ ลาหู่น่ะ อายุ 18 ปี เด็กหนุ่มชนเผ่าลาหู่จากจังหวัดเชียงราย

พร้อมพงษ์ เกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทำไร่ปลูกชา พร้อมพงษ์มีความสนใจในเรี่องของการทำเกษตรพอเพียง ทำให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และทดลองปลูกผักอินทรี เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ทดลองทำเกษตรหลากหลาย และจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้ไม่ได้ทำให้พร้อมพงษ์นำความรู้ไปใช้แค่ที่บ้านเท่านั้น แต่ยังนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียง และศูนย์การเรียน ฯ นำกลับไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้เสริม

การทำเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่เพียงทำให้พร้อมพงษ์และครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนโดยแบ่งปันความรู้ที่มีทำให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn