มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ลงนามความร่วมมือกับ 11 โรงเรียนใน จ.ฉะเชิงเทรา ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือร่วมใจเพื่อชีวิตใหม่ของเด็กยากไร้

แม้จะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากหนัก แต่หลายพื้นที่ใน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ลพบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บางพื้นที่แม้จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็ทำให้ครอบครัวแรงงานอพยพมากตามไปด้วย กลายเป็นชุมชนแออัดที่มีปัญหาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ ยังมีเด็กและครอบครัวยากจนที่ชีวิตลำบากยากแค้นและรอคอยความช่วยเหลือมากมาย

เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาส มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้มอบทุนสนับสนุนกว่า 4 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเด็กใน 11 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบ้านเขาขวาง โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฏร์รังสรรค์) โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด โรงเรียนบ้านเขาแหลม และ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 1,051 คน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากมาย อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนามัยเจริญพันธุ์เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ค่ายศิลปะ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหากลางวัน ระบบน้ำสะอาดในโรงเรียน ทุนการศึกษา ชุดกันหนาว ชุดอนามัยส่วนบุคคล โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง มีการฝึกอบรมเด็กให้เป็นยุวเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และช่วยซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมให้ครอบครัวที่ขาดแคลน

"ก่อนร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ. ครูอยู่ในหมู่บ้านจะใกล้ชิดคลุกคลีกับเด็กยากจนมาก ทุกครั้งก็ได้แต่หวังจะมีหนทางที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือพวกเขา เด็กบางคนอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่อาจจะเรียกว่าบ้านได้ เพราะมันทรุดโทรมมากๆ แม้อาหารที่จะกินต้องหาเช้ากินค่ำ บางครั้งครูต้องแบ่งอาหารกลางวันให้ห่อกลับบ้านในตอนเย็น แต่วันนี้เห็นเด็กเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจาก ซี.ซี.เอฟ. ครูรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นครูผู้ประสานงานค่ะ" คุณครูถวิล ถนอมพันธ์ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงความรู้สึก

เพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์มากที่สุด วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับ 11 โรงเรียน โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณ ตอบแทนความเสียสละของคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิฯ ตลอดปีที่ผ่านมา

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn