พื้นที่
ดำเนินงาน
โครงการ ซี.ซี.เอฟ. 38 โครงการใน 36 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 21 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ใน 8 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ใน 11 จังหวัด
โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ใน 5 จังหวัด
โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพ สำหรับเยาวชน (นักธุรกิจวัยทีน)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn