สุรินทร์
(เลขที่โครงการ 3541)

สมญานามเมืองช้าง จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดที่ผู้คนมีฐานะยากจนมาก จากการสำรวจ “ข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)” ที่จัดเก็บโดยกรมการพัฒนาชุมชน คนสุรินทร์ประกอบด้วย 3 เผ่าพันธุ์ คือ ลาว เขมรและส่วย อาชีพหลักคือการเกษตรที่ได้ผลผลิตไม่ดี รายได้น้อย จึงจำเป็นต้องไปรับจ้างในเมือง ครอบครัวแตกแยก เด็กๆ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายตามลำพัง

VDO Clip

เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - วราภรณ์ จันทร์เหลือง (พ.ศ.2556)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn