อุตรดิตถ์
(เลขที่โครงการ 3765)

พื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ อยู่ใน 3 อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร แต่รายได้ไม่เพียงพอ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และซ้ำร้ายยังเจอผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ผู้คนจึงย้ายถิ่นไปทำงานรับจ้างหารายได้ ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านกับผู้เฒ่าที่เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เด็กๆ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn