ประกาศิต อร่ามศรี (อุ้ม) (จ.สกลนคร)

นายประกาศิต อร่ามศรี (อุ้ม) เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 อายุ 24 ปี จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา

อุ้ม เข้ามาอยู่ในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่ ป.1 อุ้ม ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ หลายอย่างทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกเดือน เช่น กิจกรรมศูนย์สื่อ และออกค่ายโดยเฉพาะช่วง ม. 5 ได้ไปเข้าค่ายซึ่งทำให้เราได้พบปะเพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้อุ้มสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้คล่องขึ้น โดยเฉพาะวิชาที่เราเรียนแล้วไม่รู้เรื่องกิจกรรมศูนย์สื่อก็จะช่วยได้

"กระผมเป็นเด็กที่ถือว่าโชคดีมากที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเมื่อเทียบกับเด็กอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาส เพราะมูลนิธิฯ ได้หยิบยื่นประสบการณ์ที่ผมไม่สามารถหาได้ด้วยตนเอง ทั้งการพบเจอเพื่อนใหม่ๆ และการทัศนะศึกษา รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผมได้ข้อคิด การพึ่งพาตนเอง การพออยู่พอกิน ขยันขันแข็ง ซึ่งผมได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน" อุ้ม กล่าวความในใจให้ฟัง

นอกจากจะได้รับการช่วยเหลือในด้านการทำกิจกรรม อุปกรณ์การเรียนต่างๆ แล้ว อุ้มยังได้รับทุนการศึกษาในการเรียนระดับปริญญาตรีอีกด้วย ขณะนี้อุ้มทำงานเป็นวิศวกรภาคสนามที่ บริษัท Pacific Rim Rich Group ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรภาคสนาม ซึ่งทำงานได้ประมาณ 3 เดือน หลังจากจบการศึกษาได้ไม่นาน

อุ้มบอกว่าหากอุ้มสามารถช่วยเหลืออะไรมูลนิธิฯ ได้ เช่น มีกิจกรรมอะไรต่างๆ จะให้ช่วยอุ้มยินดีจะช่วยเต็มที่ และอยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้อีกต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสและยังต้องการความอนุเคราะห์จากโครงการต่อไป

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn