ร่วมงาน
กับ CCF
ตำแหน่งงานว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. (Updated 23 มิถุนายน 2560)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง สามารถสอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร รูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 027472600 ต่อ 512 หรือ E-mail:  personnel@ccfthai.or.th

1

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมทักษะการเงินและทักษะอาชีพสำหรับเยาวชน

 • วางแผนบริหารจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ Grant 3-5 ปี
 • สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และทำ Documentation ได้
 • มีทักษะในการประสานงานกับภาคีในระดับนโยบายได้
 • มีทักษะติดตามงานและประเมินผลงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2

หัวหน้าโครงการ (ประจำสำนักงาน กองบริการชุมชน-กรุงเทพฯ, เชียงใหม่-บึงกาฬ, อุดรธานี, สกลนคร และอุบลราชธานี)

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ
3

เจ้าหน้าที่โครงการ (ประจำสำนักงาน กองบริการชุมชน-กรุงเทพฯ, พะเยา, อุตรดิตถ์, เชียงราย, น่าน, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, หนองบัวลำภู, สกลนคร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, สุรินทร์ และสระแก้ว)

 • วางแผนงานด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของภาคีที่ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิฯ
 • บริหารแผน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานส่งเสริมสิทธิเด็ก/และสตรี หรืองานพัฒนาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารและวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารและนำเสนอ
 • ประจำในกรุงเทพ และออกพื้นที่ภาคสนามต่างจังหวัด 60% ของเวลางาน
4

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (ประจำ จ.ชัยภูมิ, สุรินทร์ และสกลนคร)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5

ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
 • เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
6

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ออกบูธให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์องค์กร ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
 • เชิญชวนให้คนทั่วไปเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • สนับสนุนกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • ยินดีที่จะทำงานข้างนอกและมีความพร้อมที่จะทำงานเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
7

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ (Telesale)

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้ ผ่านทางโทรศัพท์
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีประสบการณ์ Telesales, Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้ 
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
9

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี 
 • จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
10

เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor)

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพ)

 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12

เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

รายละเอียดของงาน

 • ขับรถยนต์รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายนอก
 • ดูแลบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานฯให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษามัธยมการศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 4. รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 
 5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และบุคคลิกภาพที่ดี 
 6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รู้กฎจราจร ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย 
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 
 8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
13

เจ้าหน้าที่พิธีการเงินทุนฯ 1 ตำแหน่ง

 • สังกัด สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก 
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, etc.)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทนกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง  

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งใบสมัครและประวัติ พร้อมเอกสารสมัครงาน ส่งมาที่ 

สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก
เลขที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 

หรือ ติดต่อ คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี
โทร 02-747-2600 ต่อ 523 แฟกซ์ 02-747-2623
อีเมล์: rujapa_oh@yahoo.co.th

14

เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนประจำสำนักงาน

 • สังกัด สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก 
 • อายุ 21 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.) Internet
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง 

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งใบสมัครและประวัติ พร้อมเอกสารสมัครงาน ส่งมาที่

สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก
เลขที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

หรือ ติดต่อ คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี
โทร 02-747-2600 ต่อ 523 แฟกซ์ 02-747-2623
อีเมล์: rujapa_oh@yahoo.co.th

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
อีเมล์ : personnel@ccfthai.or.th
โทร : 027472600 ต่อ 512
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn