ร่วมงาน
กับ CCF
ตำแหน่งงานว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Updated 24 พฤษภาคม 2560)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง สามารถสอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร รูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 027472600 ต่อ 512 หรือ E-mail:  personnel@ccfthai.or.th

1

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมทักษะการเงินและทักษะอาชีพสำหรับเยาวชน

 • วางแผนบริหารจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ Grant 3-5 ปี
 • สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และทำ Documentation ได้
 • มีทักษะในการประสานงานกับภาคีในระดับนโยบายได้
 • มีทักษะติดตามงานและประเมินผลงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2

หัวหน้าโครงการ (ประจำสำนักงาน กองบริการชุมชน-กรุงเทพฯ, เชียงใหม่-บึงกาฬ, อุดรธานี, สกลนคร และอุบลราชธานี)

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ
3

เจ้าหน้าที่โครงการ (ประจำสำนักงาน กองบริการชุมชน-กรุงเทพฯ, พะเยา, อุตรดิตถ์, เชียงราย, น่าน, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, หนองบัวลำภู, สกลนคร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, สุรินทร์ และสระแก้ว)

 • วางแผนงานด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของภาคีที่ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิฯ
 • บริหารแผน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานส่งเสริมสิทธิเด็ก/และสตรี หรืองานพัฒนาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารและวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารและนำเสนอ
 • ประจำในกรุงเทพ และออกพื้นที่ภาคสนามต่างจังหวัด 60% ของเวลางาน
4

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (ประจำ จ.ชัยภูมิ, สุรินทร์ และสกลนคร)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5

ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
 • เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
6

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ออกบูธให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์องค์กร ให้กับบุคคลทั่วไปโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
 • เชิญชวนให้คนทั่วไปเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • สนับสนุนกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • ยินดีที่จะทำงานข้างนอกและมีความพร้อมที่จะทำงานเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
7

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ (Telesale)

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้ ผ่านทางโทรศัพท์
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีประสบการณ์ Telesales, Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้ 
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
9

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี 
 • จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
10

เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor)

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพ)

 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12

เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

รายละเอียดของงาน

 • ขับรถยนต์รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายนอก
 • ดูแลบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานฯให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษามัธยมการศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 4. รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 
 5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และบุคคลิกภาพที่ดี 
 6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รู้กฎจราจร ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย 
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 
 8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ค่าตอบแทน เงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 

สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ 

สถานที่ปฎิบัติงาน 

สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ.เพื่อพัฒนาเด็ก
ใน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

*สามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารสมัครงานตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น 

หรือติดต่อ คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี
rujapa_oh@yahoo.co.th
โทร. 02-747-2600 ต่อ 523 , 098-271-7318

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
อีเมล์ : personnel@ccfthai.or.th
โทร : 027472600 ต่อ 512
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn