เมล็ดพันธุ์ความดีต้องเริ่มที่วัยเด็ก

ตลอดสองปีที่ผ่านมา กิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม” ที่ชักชวนเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ ไปปฏิบัติธรรมที่วัด ด้วยเป็นชุมชนแออัดหนึ่งในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ที่ปัญหาของชุมชนไม่ได้ต่างจากชุมชนแออัดอื่นๆ ในเมืองกรุง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การพนัน การมั่วสุมของวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ได้กลายเป็นเบ้าหลอมของเด็กทีละเล็กละน้อย เด็กจะค่อยๆ ซึมซับสภาพแวดล้อมร้ายๆ เหล่านี้จนสร้างความเคยชินกับสิ่งที่เกิดขึ้น จนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

เมล็ดกล้าแห่งความดีเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะด้วยหลักปฏิบัติทางศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา ขัดเกลาจิตใจของพวกเขาให้สงบ มีสติในวันข้างหน้า ไม่เดินหลงไปในทางแห่งอกุศล เบ้าหลอมทางสังคมในชุมชนของพวกเขา สติและสมาธิจะช่วยให้เขาไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต กีดกั้นพวกเขาออกจากอบายมุข และชี้ทางที่ถูกที่ควรให้ประพฤติปฏิบัติ

ทุกวันนี้มีเด็กๆ ที่เป็นสมาชิกประจำทำวัตร สวดมนต์เย็น และเจริญภาวนามี จำนวน 18 คน จากจุดเริ่มต้นที่มีเพียง 3 คน หนึ่งในนั้นคือ ด.ญ.สุธิดา เธอเล่าว่า “การสวดมนต์ทำให้หนูมีธรรม มีคุณธรรมมากขึ้น ส่งบุญแผ่เมตตาไปให้กับวิญญาณไร้ญาติ ทั้งยังเผื่อแผ่ไปให้คนในครอบครัว และพวกเราที่มาสวดมนต์นี้มีความรักความสามัคคีต่อกัน...”

คุณจารุณี นิ่มนวน อาสาสมัครรักเด็ก จากชุมชนโพธิ์ทอง จึงได้นำหลักปฏิบัติจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมมาขยายผล ชักชวนเด็กๆ ในชุมชนให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์เย็น

คุณจารุณี กล่าวด้วยความหวังว่า “การทำความดี ไม่ต้องอายใคร ที่ผ่านมาเห็นว่า พอโตขึ้นเด็กๆ จะอายเรื่องการทำความดี โดยเฉพาะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัดกับพระ เราเป็นผู้ใหญ่ เราผ่านอะไรมาก็มาก เราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีกับเขา ก็สามารถที่จะชักจูงพวกเขามาทำความดีกับเรา เราต้องเริ่มตั้งแต่เขายังเล็ก แล้วต่อไปเขาจะไม่อายที่จะทำดี สักวันหนึ่ง เด็กๆ จะมีสติในการแยกแยะถูกและผิดออกจากกันได้”

ช่วงเย็นของทุกวัน ในชุมชนโพธิ์ทอง จะมีเสียงสวดมนต์เย็นของเด็กๆ ดังไปทั่วชุมชน เป็นเสียงมงคลแผ่คลุมให้คนในชุมชนที่ได้ฟังได้ยินพลอยขออนุโมทนาบุญไปด้วย เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนได้ยินเข้าก็เกิดความสนใจ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาขอร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ด้วยกับเด็กๆ ในทุกๆ วัน

สุรชัย กังซุย
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. กรุงเทพฯ
8 ตุลาคม 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn